Ya Ben De Vazgeçseydim?

  1. Ulaşım AŞ ile anlaşacağım, metro giriş ve çıkışlarına, merdivenlerine ibeacon cihazı koyacağız,
  2. O cihazlar sadece bizim yaptığımız bu büyük medya uygulamaları ile konuşacak,
  3. Kullanıcı tam o metro giriş noktalarındayken ibeacon’ın tetiklemesiyle Push Notification alıp, açılan sayfada sadece kelime bazlı 200 civarında haberi sağa-sola basit bir kaydırma ile okuyacak, (resimler olmayacak)
  4. Bu haberleri önden uygulamalara indirteceğimiz için internetin olup olmaması bir sorun olmayacak.
  5. Kullanıcı tüm seyahati boyunca farklı bir çok içeriğe erişebilecek.

Çarşamba sabah sırayla hepsine yazıyorum, ve üçü de sunum için kalem bile oynatmamış. Böyle olacağını biliyordum diyorum ama biraz da üzülüyorum.

Sadece şunu düşünüyorum, ya ben de vazgeçseydim ve onlara bıraksaydım? Çok kaliteli çocuklar, bu işi güzel yaparlar deseydim…. Onlar da yapmayınca salsaydım?

--

--

--

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Volkan Biçer

Volkan Biçer

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

More from Medium

Helicopter Pilot

The heart still throbs

The Indo-Pacific Economic Framework: Everything you need to know

Art, what place does it have in society and into the future?