Yöneticiler İçin Uçuş Millerini 3'e Katlamanın Yolları!

Hele bir de o business class yastıkları yok mu?

Başa saralım,

Bu ülkenin sorunu da budur… İyisini görmezsen, tecrübe etmezsen, benim halime çok şükür dersin, ama halin harap, ufkun yok bilemezsin…

--

--

--

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Volkan Biçer

Volkan Biçer

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

More from Medium

New to ShareX?

Personal On Demand Broadcast (Podcast)

To follow a new path

The Circle of Life: A Perspective On Things2!