Yöneticiler İçin Uçuş Millerini 3'e Katlamanın Yolları!

Buraya kadar kendini gördüysen, ofisin önünde sigara içilen o neşeli muhabbetlerde “Allah O’nun …” diye başlayan çok dua almışsın, helal olsun…

Hele bir de o business class yastıkları yok mu?

Başa saralım,

Bu ülkenin sorunu da budur… İyisini görmezsen, tecrübe etmezsen, benim halime çok şükür dersin, ama halin harap, ufkun yok bilemezsin…

--

--

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store