Tek Kalemde Silinen Primler ve Gözyaşı!

Ulan bu adamı başımıza kim saldı, primleri kesti namussuz…

Çalışan: Nasıl yok?

Ben: Yok ulan şirketin beyni yok!

Çalışan: E sen varsın sen ne yapıyorsun?

Ben: Ya sabır :)

Oh be şirkette bahar şenlikleri başlıyor! Yürek yiyenleri bu tarafa doğru alalım.

Ben: Yahu arkadaşlar ne yaptınız? Tatil miydik? Memleket mi batıyor? Gene mi Seçim var?

Cevap: Yok yok, her şey yerinde… çok iyi gidiyoruz,

Ben: Abi Salesforce’da kapatacağımız satış yok?

Cevap: Aaaaa! Bak şu işe bizim ekipler bir kaç teklifi girmemişler…

Ben: İyi, primler kesilmiştir geçmiş olsun…

(Photo: Shutterstock)

--

--

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store