Takip Teftiş Değildir…

Takipte miyim? Teftişte miyim? İkileminin en güzel panzehiri;

  • Proaktif olmaktır.
  • Yöneticinin sorması muhtemel sorularını önceden tahmin etmektir.
  • O soruları soracak yetkinlikte olduğunu göstermek ve yöneticini şaşırtmaktır…

--

--

--

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Volkan Biçer

Volkan Biçer

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

More from Medium

Don’t go that extra mile

The Most Underrated Companies to Follow in the Pesach Hotels Industry

Week4 — Real and Virtual Worlds

Every Country is Corrupt in Some Way — the Child vs. Adult Analogy.