Takip Teftiş Değildir…

Yönetici ödemdir. Ödemi azaltmak istiyorsan kanalları açman gerekir; “Biz bunları ve şunları takip etmek istediğinizi düşündük ve hazırladık, eklemek istediğiniz farklı bir şey var mıdır, onları da takip edelim?“ diyebilmektir.

Sen evi korursun, o ekilecek bahçe arar, bulur, bahçeyi satın alır, sonra ev ile bahçenin sorumlusu da sen olursun, sen onları da iyi yönetirsen, bu sefer araziyi arttırmak ister, hayvanlar alır, çiftlik kurulur, sen çiftliğin de sorumlusu olursun, onu da iyi yönetirsen, neden fabrika yapmayalım der, yan tarafı alır fabrikayı da kurar sen evi, çiftliği, hayvanların üretimini iyi yönettiğin için fabrikayı da sana verir sen Fabrika müdürü olursun…

--

--

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store