Pişmanlık

Tebessümle söylüyorum; bu yıllar Anadolu Liselerinin gerçekten özel yerler olduğu zamanlardı.

Orta 3. sınıfta sanırım ilk defa o kör talihi kırdık ve biz ilk seti aldık (1–0), bu sanırım daha önce olmamıştı, her daim finalde Yatılı Bölge ile karşılaşıp 2–0 kaybetmiş bizim okul. Bir önceki sene de o şekilde olmuştu diye hatırlıyorum. İlk set bittiğinde şampiyon havasındaydık. Kör talihi kırmıştık, ilk seti aldığımız gibi ikinciyi de alacaktık ve ver elini belki Urfa, belki Antep ama hepsi bizim için Paris gibi olacaktı. Full makara & eğlence…

--

--

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store