Ekibinden Korkan Liderler!

Şeffaflık sizi uzak ufuklara ulaştırır…

Geriye kalan tek şey zor veya kolay bütün bunlara cevap vermekten geçiyordu, genel izlenimim bu şekilde bir davranış benim ekibimle aramı daha iyi bir noktaya taşıyordu, onların da bana güvenini arttırıyordu.

Ekibinizden korkmayın, kararlarınızın arkasında durun ve sebeplerini anlatma fırsatları yaratın. Bu bir şövalyelik değil, güven ve bağlılığın artması için önemli bir silahtır…

AdColony Ofis Spor Salonu sanırım 2018

--

--

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store