Şirkete Bağlılık Arttırma Örneği

Darüşşafaka Cemiyeti Veli Bağışcı Plaket Takdim Anı, Sanırım 2018

--

--

--

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Volkan Biçer

Volkan Biçer

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

More from Medium

Regulation of new food ingredients: Is it GRAS?

Metal Health services in Northern Ireland and how the NHS isn’t being funded

We’re Faster Than The Bank